Zavolajte nám

0918 849 340

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok realitnej kancelárie,
Ing. Katarína Repková,
so sídlom Líška 1499, 96301 Krupina,
IČO: 40 542 513,
zapísaná Okresným úradom Zvolen v živnostenskom registri pod číslom 605-2020, bol prijatý s účinnosťou 1.1.2017. 

1. Klient, t.j. akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej naša realitná kancelária poskytla svoje služby, má právo podať reklamáciu na služby poskytnuté realitnou kanceláriou v lehotách určených v tomto poriadku. 

2. Ak klient usúdi, že služby poskytované našou realitnou kanceláriou sú nedostatočné alebo má voči nim výhrady, je oprávnený uplatniť ich formou reklamácie v realitnej kancelárii, a to písomne na e-mailovej adrese alebo korešpondenčnej adrese, prípadne osobne v kancelárii na adrese Ing. Katarína Repková, Svätotrojičné námestie 5, Krupina (kontaktné údaje uvedené vyššie).

3. Realitná kancelária spíše s klientom, reklamačný protokol. 

4. Realitná kancelária oznámi klientovi spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch  do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité posúdenie služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

5. Reklamácia klienta môže byť uznaná ako oprávnená alebo neoprávnená. Pokiaľ realitná kancelária uzná reklamáciu za oprávnenú a vadu nemožno bezodkladne odstrániť, poskytne klientovi primeranú náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým zľava z odplaty za poskytované realitné služby.

6. Reklamácia klienta musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr  v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Realitná kancelária je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7. Klient má právo obrátiť sa na realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu (poštou alebo e-mailom (hore uvedené kontaktné údaje). 

8. V prípade ak klient nie je spokojný so spôsobom, ktorým realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že realitná kancelária porušila jeho práva, ak realitná kancelária odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

9. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese: ars@soi.sk, adr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov. 

Stiahnite si: reklamačný lístok realitnej kancelárie.